Go back


PRIVACY-BELEID
**PRIVACY-BELEID IN HET KADER VAN AVG BAPTISTEN GEMEENTE STEENWIJK** Baptisten Gemeente Steenwijk, gevestigd aan Dolderweg 23a, 8331LL Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Adres: Dolderweg 23a 8331LL Steenwijk Website: https://www.baptistensteenwijk.nl/ **Persoonsgegevens die wij verwerken** Definitie AVG: Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, woonplaats, kentekennummer, personeelsnummer, mailadres en videobeelden. Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Bankrekeningnummer **Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken** Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling, gift, (periodieke) bijdrage - Verzenden en/of verspreiden van ons blad Samen - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of - afspraken te maken over samen- en medewerking - Baptisten Gemeente Steenwijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te - verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. - Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht - zijn van overheidswege (bv. Belastingen, ANBI-status). **Geautomatiseerde besluitvorming** Baptisten Gemeente Steenwijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baptisten Gemeente Steenwijk) tussen zit. Baptisten Gemeente Steenwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Software voor het bijhouden van de financiële administratie van de Baptisten Gemeente Steenwijk: programma Penningmeester 5.9.6.20, Registratienummer PM29806, voor het (standalone middels laptop) bijhouden van financiële gegevens betreffende donaties, (periodieke) giften, collectes, betalingen aan debiteuren en o **Hoe lang we persoonsgegevens bewaren** Baptisten Gemeente Steenwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres **> Bewaartermijn** gedurende de periode welke iemand als lid of vriend (indien van toepassing namen van de kinderen) aan de Baptisten Gemeente Steenwijk verbonden is. Er zijn ook gegevens die een wettelijke bewaartermijn vereisen, indien van toepassing zal de Baptisten Gemeente Steenwijk zich daaraan houden: Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden , 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen Loonbelasting en identiteitsbewijzen, 5 jaar inzake Uitvoeringsregeling Loon Belastingen Debiteuren- en crediteurenadministratie, 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen **> Reden** organisatorisch belang alsmede verplichting voor het bijhouden van het aantal leden en vrienden op grond van lidmaatschap Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. **Delen van persoonsgegevens met derden** Baptisten Gemeente Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. **Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken** Baptisten Gemeente Steenwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie vind je via https://www.baptistensteenwijk.nl/cookie-beleid/. **Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen** Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baptisten Gemeente Steenwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@baptistensteenwijk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek . **Klachtenregeling** Baptisten Gemeente Steenwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons Baptisten Gemeente Steenwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau (kb@baptistensteenwijk.nl) of met de Functionaris Gegevensbescherming van de Baptisten Gemeente Steenwijk. Te bereiken via mailadres avg@baptistensteenwijk.nl`